Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Media-service.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Media-service.nl. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van media is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Media-service.nl

Prijzen

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met media te mogen claimen of te veronderstellen.

Media-service.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze pagina onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Media-service.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Overmacht

Media-service.nl is niet gehouden tot het (tijdig) nakomen van haar Diensten indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer – maar niet beperkt tot – verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen die noodzakelijk zijn voor het leveren van de Diensten, downtime, het opheffen van een door een derde beheerde webpagina, almede iedere andere situatie waarop Media-service.nl geen (beslissende) controle kan uitoefen. In het geval van een situatie van overmacht is Media-service.nl niet gehouden enige door de Opdrachtgever als gevolg van de situatie van overmacht geleden schade te vergoeden.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van deze algemene woorden cq disclaimer van Media-service.nl op deze pagina.